Foreløpig har det ikke vært tiden for et nytt nasjonalt ledd

i 2022 har det gått 7 år.  Amatørteaterfeltet mangler et nasjonalt ledd, og putrer ubekymret videre. Feltet har ingen fellessaker eller higet heller ikke etter å bygge noe sammen. De største organisasjoner tilknyttet tidligere Norsk Teaterråd har beholdt bevilgningene sine, men statsbevilgningen til denne kanalen har minsket og åpner lite for nykommere eller nye satsninger. Noen nye støtteordninger har kommet

NRT ser ikke at tiden er inne for et nytt nasjonalt ledd for amatørteater, men det trengs. Fellesordningen for de demokratiske amatørgrupper burde vært samlet. Amatørteatertilbudet fra det private og offentlig må ikke blandes inn i samme fellesorganisasjon eller bevilgning. De er samarbeidspartnere og kan være i felles fagnett, men de har andre økonomiske interesser og oppbygginger. 

Driftstøtte på regionalt og nasjonalt nivå lot vente på seg

NRT fikk fra og med 2021, fem år etter etablering, prosjektstøtte fra Norsk Kulturråd innunder driftstøtteordningen for nasjonale foreninger. 

Uten driftsstøtte har NRT hele tiden veiet vår eksistens, og om det er verd alt gratisarbeidet. Vi har ikke hatt råd til mye, men vi har hele tiden hatt et sterkt fagnettverk hvor vi har hjulpet hverandre og utvekslet erfaring og ideer. Det har vært sunt å vokse sakte. NRT ønsker heller ikke å være en stor nasjonal enhet med svake regionale ledd. Vår største bekymring er alle signalene de siste årene om regionale løft inne kultur. Løftet kommer ikke til oss, og løftet har ikke vært ment for oss.

Oslo Teatersenter og Viken Teaterråd har fått noe mer regionale bevilgninger de siste 10 årene, men ikke nok til en betydelig utvidelse av driften. Teaterrådet i Vestfold og Telemark har fått mer prosjektmidler og nye ordninger, men ikke fått mye til drift eller stillinger.  Rogaland, Agder og Trøndelag er bevisst blitt faset ut av fylkeskommunens budsjetter de siste årene.  Rogaland Teaterråd måtte legges ned drift i 2021. I Agder tar fylke ansvar for teaterhuset for amatørteater, Rosegården Teater, men de har tatt tilbake midler for konsulentstillingen. Rådene får øremerkede midler for å jobbe med frivillighet, inkludering eller barn og unge. Få råd får rene regionale kultur- eller teatermidler. Det er bare rådene i Vestfold/Telemark og Viken som deler ut fylkesmidler for amatørteateraktivitet for sine fylkeskommuner.

NRT er del av en ny tid

Det ser ut til at felles kulturorganisasjoner etablert i forrige århundre har hatt lite medvind i det nye århundre. Fra og med 2022 legges alle statsbevilgninger til amatørteaterfeltet inn i Kulturrådet. Byråkraten i Kulturrådet utfører forvaltningen, mens feltet må lobbe mot departementet.

Årene uten Norsk Teaterråd har Kulturdepartementet stilt opp og tatt imot feltet. Men ingen av oss fått helt tak i prioriteringene, planene eller ansvarfordelingen. Omdisponering og nedprioritering går lydløst regionalt og nasjonalt. Det er tungt å ikke ha mer medvind.

ARbeidet vårt gir mersmak til å forsette 

Det ser ut til at felles kulturorganisasjoner etablert i forrige århundre har hatt lite medvind i det nye århundre. Fra og med 2022 legges alle statsbevilgninger til amatørteaterfeltet inn i Kulturrådet. Byråkraten i Kulturrådet utfører forvaltningen, mens feltet må lobbe mot departementet.

Så fårv i se hva veien videre bringer. NRT forsetter sitt arbeid.