§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinære årsmøter skal innkalles dersom styret, eller minst halvparten av
medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene den
eller de sakene som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 21
dagers varsel.

§ 8 STYRET

Styret i NTR velges på årsmøte og består av :
● Leder (1 år)
● minimum tre styrerepresentanter (2 år )
● minimum tre vara (1 år)

Valg av styrerepresentanter foregår slik at halvparten alltid er på valg. Styret er
vedtaksdyktige når minimum styreleder med to styremedlem er tilstede.
Organisasjonene som har styremedlemmer plikter å oppnevne personlige
varamedlemmer for sitt styremedlem. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall, og ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Vara har møte og talerett, men kun
stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett.

Sekretariatsfunksjonen i NRT ivaretas av et styremedlem.

§ 9 VALGKOMITE

Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteen består av to medlemmer fra
to forskjellige medlemsorganisasjoner, og er ikke representert i styrets eget arbeid.

§ 10 VEDTEKTSENDRING

Vedtektene i NRT kan ikke overprøve de enkelte medlemmers vedtekter, formål eller
arbeidsplaner. Endringer i NRTs egne vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøte.

§ 11 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av NRT krever 2/3 flertall på to følgende årsmøter. I så tilfelle
fordeles mulige midler i NRT likt mellom medlemmene til beste for amatørteater.